Quizy religijne

Po kilku latach przerwy reaktywujemy nasz portal. Podejmij wyzwanie i wykaż się wiedzą!

Nie ma lekko! Niek­tóre nasze quizy są bard­zo trudne, ale każdy zna­jdzie tu coś dla siebie. Każdy test ma w opisie poziom trud­noś­ci. Jako łatwy uzna­je­my poziom wiedzy na poziomie przy­go­towa­nia do I Komu­nii Świętej lub wiedzę ze szkoły pod­sta­wowej, jako śred­ni poziom przy­go­towa­nia do bierz­mowa­nia lub wiedzę ze szkoły śred­niej, trud­ny zaś wyma­ga wiedzy eksperckiej.

Tem­aty­ka quizów jest różnorod­na, będą się pojaw­iać zestawy pytań doty­czą­cych teologii, bib­listy­ki, liturgii, his­torii Koś­cioła, muzy­ki koś­ciel­nej oraz architek­tu­ry, malarst­wa i rzeźby.

Najnowsze quizy