Kolory szat liturgicznych (trudny)

,

W Koście­le obrząd­ku rzym­skie­go od nie­pa­mięt­nych cza­sów ist­nie­je zwy­czaj uży­wa­nia szat litur­gicz­nych dosto­so­wa­nych kolo­rem do okre­su litur­gicz­ne­go lub uro­czy­sto­ści. Sprawdź, czy nada­jesz się na sta­no­wi­sko kościel­ne­go lub zakrystianina.

Uwa­ga, to test wie­lo­krot­ne­go wybo­ru, więc jest dużo trud­niej­szy niż się wyda­je. Nale­ży zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpo­wie­dzi, nie wystar­czy tyl­ko uni­ka­nie błędów.

/7
0 votes, 0 avg
75
Cre­ated on 

Kolo­ry szat litur­gicz­nych (trud­ny)

Jaki kolor szat uży­wa­ny jest w róż­nych okre­sach liturgicznych?

Andrewgardner1, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wiki­me­dia Commons

17

Kie­dy uży­wa się fio­le­to­we­go orna­tu? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

vic­tor­pan­li­lio from Cal­ga­ry, Cana­da, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wiki­me­dia Commons

27

Kie­dy uży­wa się nie­bie­skich szat litur­gicz­nych? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

niebieska kapa

Alte­ra leva­tur, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wiki­me­dia Commons

37

Kie­dy uży­wa się różo­we­go orna­tu? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

The Catho­lic news agen­cy of the Bishops‘ Con­fe­ren­ce of Bosnia and Herze­go­vi­na (Kato­li­čka tisko­vna agen­ci­ja Biskup­ske kon­fe­ren­ci­je Bosne i Her­ce­go­vi­ne), Attri­bu­tion, via Wiki­me­dia Commons

47

Kie­dy uży­wa się bia­łych szat litur­gicz­nych? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

benedykt biały ornat

This file is in the public doma­in becau­se it has been rele­ased by the Los Ange­les Coun­ty Museum of Art www.lacma.org with its „Public Doma­in High Reso­lu­tion Ima­ge Ava­ila­ble“ mark.

57

Przy jakich oka­zjach uży­wa­ne są sza­ty litur­gicz­ne w czer­wo­nym kolo­rze? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

Clau­de TRUONG-NGOC, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wiki­me­dia Commons

67

Kie­dy uży­wa się czar­ne­go orna­tu? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

The ori­gi­nal uplo­ader was SCHREIBMAYR at Ger­man Wikipedia.(Original text: Andre­as Püt­t­mann (Inha­ber Schre­ib­mayr)), CC BY-SA 2.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en>, via Wiki­me­dia Commons

7 / 7

Kie­dy uży­wa­ny jest ornat w kolo­rze zie­lo­nym? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

aa
0%

Ple­ase rate this quiz

Dodaj swój komentarz