Zmiana miejsca celebracji tradycyjnych mszy we Wrocławiu

Po 24 latach odpra­wia­nia mszy try­denc­kich na Pia­sku, od 24 wrze­śnia cele­bra­cje zosta­ły prze­nie­sio­ne do kole­gia­ty św. Krzy­ża we Wro­cła­wiu. Ostat­nia msza w sta­rej loka­li­za­cji odby­ła się w nie­dzie­lę 17 wrze­śnia. Godzi­ny bez zmian, nie­dziel­ne msze o 9:00 i 18:00.

Kole­gia­ta św. Krzy­ża jest gotyc­kim kościo­łem dwu­kon­dy­gna­cyj­nym, poło­żo­nym na Ostro­wie Tum­skim, w sąsiedz­twie daw­ne­go zam­ku Pia­stów ślą­skich. Zosta­ła ufun­do­wa­na przez księ­cia Hen­ry­ka IV Pro­bu­sa w 1288 roku jako wotum po zakoń­cze­niu spo­ru z bisku­pem Toma­szem II. W pre­zbi­te­rium kościo­ła pocho­wa­no fun­da­to­ra kole­gia­ty, a jego pły­tę nagrob­ną moż­na podzi­wiać w Muzeum Naro­do­wym we Wrocławiu.

Kole­gia­ta ma dwa wezwa­nia: gór­ny kościół jest pod wezwa­niem św. Krzy­ża, a dol­ny kościół – pod wezwa­niem św. Bar­tło­mie­ja. W gór­nym koście­le znaj­du­je się kopia Cału­nu Turyń­skie­go, a w dol­nym – iko­na Mat­ki Bożej Ostrow­skiej. Kole­gia­ta jest sie­dzi­bą reak­ty­wo­wa­nej w 1998 roku kapi­tu­ły kolegiackiej.

Zapra­sza­my Was do uczest­nic­twa w mszach try­denc­kich w nowej loka­li­za­cji i do zwie­dza­nia tej pięk­nej i zabyt­ko­wej świątyni.

Dodaj swój komentarz