Wierni w USA protestują przeciwko naciskom Watykanu na zniesienie Mszy Trydenckiej

Jak dono­si blog Rora­te Caeli, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych trwa kon­flikt mię­dzy nie­któ­ry­mi bisku­pa­mi a Waty­ka­nem na tle litur­gii rzym­skiej. Papież Fran­ci­szek wydał doku­ment Tra­di­to­nis Custo­des, któ­ry ogra­ni­cza odpra­wia­nie Mszy Try­denc­kiej, czy­li tra­dy­cyj­nej for­my obrząd­ku rzym­skie­go. Według papie­ża, bisku­pi mają wyłącz­ną kom­pe­ten­cję do auto­ry­zo­wa­nia jej uży­wa­nia w swo­ich die­ce­zjach, ale naci­ska on by to auto­ry­zo­wa­nie spro­wa­dza­ło się do jej ograniczenia.

Jed­nak nie wszy­scy bisku­pi zga­dza­ją się z tym roz­po­rzą­dze­niem i pró­bu­ją zacho­wać Msze Try­denc­kie w swo­ich die­ce­zjach. Nie­któ­rzy z nich zosta­li wezwa­ni na roz­mo­wę przez nun­cju­sza apo­stol­skie­go Christophe’a Pierre’a, któ­ry ma za zada­nie zmu­sić ich do zli­kwi­do­wa­nia lub prze­nie­sie­nia Mszy Try­denc­kiej do nie­od­po­wied­nich miejsc, takich jak sale gim­na­stycz­ne czy sale parafialne. 

W odpo­wie­dzi na te naci­ski, nie­któ­rzy wier­ni orga­ni­zu­ją modli­twy różań­co­we przed nun­cja­tu­rą w Waszyng­to­nie, aby zadość­uczy­nić za skan­da­licz­ne sytu­acje i bro­nić swo­ich praw do tra­dy­cyj­nej litur­gii. Zapra­sza­ją innych do przy­łą­cze­nia się do nich w każ­dą sobo­tę. Uwa­ża­ją, że Msza Try­denc­ka jest czę­ścią boga­te­go dzie­dzic­twa Kościo­ła i nie powin­na być mar­gi­na­li­zo­wa­na ani dyskryminowana.

Dodaj swój komentarz