Tag: szaty

  • Kolory szat liturgicznych (trudny)

    Kolory szat liturgicznych (trudny)

    W Koście­le obrząd­ku rzym­skie­go od nie­pa­mięt­nych cza­sów ist­nie­je zwy­czaj uży­wa­nia szat litur­gicz­nych dosto­so­wa­nych kolo­rem do […]

    Know More