Kategorie
Papieże Quizy

Papieże XIX–XXI w. — czy rozpoznasz ich na zdjęciach? (średniotrudny)

Bie­żą­ce cza­sy to ponoć epo­ka cywi­li­za­cji obraz­ko­wej. Sprawdź­my więc, czy roz­po­znasz papie­ży z ostat­nich 200 lat po obraz­kach. Do boju!

/16
0 votes, 0 avg
7
Cre­ated on 

Papie­że XIX-XXI w. — roz­po­znaj po zdję­ciu (śred­nio­trud­ny)

Dzię­ki dzie­więt­na­sto­wiecz­ne­mu wyna­laz­ko­wi foto­gra­fii ist­nie­ją kon­ter­fek­ty ostat­nich papie­ży. Czy roz­po­znasz ich na pod­sta­wie wizerunku?

116

Co to za papież?

216

Co to za papież?

316

Co to za papież?

416

Co to za papież?

516

Co to za papież?

616

Co to za papież?

716

Co to za papież?

816

Co to za papież?

916

Co to za papież?

1016

Co to za papież?

1116

Co to za papież?

1216

Co to za papież?

1316

Co to za papież?

1416

Co to za papież?

1516

Co to za papież?

Jan Paweł II

16 / 16

Co to za papież?

0%

Ple­ase rate this quiz

Kategorie
Quizy Rozrywka

Jan Paweł II w programie „Ziarno“ (trudny)

Obec­ne poko­le­nie boomer­sów pamię­ta tele­wi­zyj­ny pro­gram „Ziar­no“ pro­wa­dzo­ny przez księ­dza Woj­cie­cha Droz­do­wi­cza. Młod­sze poko­le­nie zna ten pro­gram albo z opo­wie­ści sta­rych zgre­dów, albo z autop­sji (ponoć wciąż leci, nie wiem, bo nie oglą­dam telewizji).

Czy wie­cie, że w roku 1991 do „Ziar­na“ zawi­tał sam papież Jan Paweł II i sta­nął w krzy­żo­wym ogniu pytań zada­wa­nych przez dzie­ci? Zapra­szam do quizu, w któ­rym spraw­dzisz, czy nada­jesz się na papie­ża. Przy­po­mnij sobie, co Jan Paweł II wte­dy powie­dział, albo wysil swą imaginację.

/15
0 votes, 0 avg
4
Cre­ated on 
Jan Paweł II

Jan Paweł II w pro­gra­mie „Ziar­no“ (trud­ny)

W roku 1991 papież Jan Paweł II wziął udział w kon­fe­ren­cji pra­so­wej pro­gra­mu „Ziar­no“, gdzie odpo­wia­dał na waż­ne pyta­nia zada­wa­ne przez dzie­ci. Czy pamię­tasz papie­skie odpowiedzi?

115

A czy papież jak był mały, czy się bił z chłopakami?

215

Czy Ojciec świę­ty chciał­by zmie­nić swój herb?

315

Jakie jest naj­ulu­bień­sze danie Ojca świętego?

415

Czy Ojciec świę­ty cho­dził do przedszkola?

515

W jakim stro­ju Ojciec przy­stę­po­wał do pierw­szej Komu­nii świętej?

615

Czy to jest moż­li­we, żeby tań­cem wiel­bić Boga?

715

Jak papież nie został wybra­ny jesz­cze papie­żem, czy to praw­da, że miesz­kał w klasz­to­rze na Wiślanej?

815

Czy Ojciec świę­ty się cze­goś boi?

915

Jaki Ojciec świę­ty miał naj­ład­niej­szy sen?

1015

A czy papież lubi gumę Tur­bo żuć?

1115

Czy Ojciec świę­ty lubi przyrodę?

1215

Czy Ojciec świę­ty lubi być papieżem?

1315

Czy Ojciec świę­ty miał kole­gów i przy­ja­ciół w dzieciństwie?

1415

Czy Ojciec świę­ty lubi swo­je podróże?

15 / 15

Co Ojcu świę­te­mu się naj­mniej podo­ba w Polsce?

0%

Ple­ase rate this quiz