Kategorie
Liturgia

Czy znasz odpowiedzi liturgiczne w języku Kościoła? (łatwy)

Sobór Waty­kań­ski II w kon­sty­tu­cji o litur­gii świę­tej Sacro­sanc­tum Con­ci­lium potwier­dził, że łaci­na pozo­sta­je języ­kiem litur­gicz­nym Kościo­ła. Co wię­cej, naka­zał, by wier­ni świec­cy zna­li przy­na­le­żą­ce do sie­bie czę­ści litur­gii rów­nież w języ­ku łaciń­skim. Sprawdź więc, czy reali­zu­jesz wolę Sobo­ru i potra­fisz aktyw­nie uczest­ni­czyć w kato­lic­kiej mszy po łacinie.

/15
0 votes, 0 avg
11
Cre­ated on 

Czy znasz odpo­wie­dzi litur­gicz­ne w języ­ku Kościo­ła? (łatwy)

Niniej­szy quiz zawie­ra litur­gicz­ne wezwa­nia księ­dza w języ­ku łaciń­skim. Nale­ży wybrać odpo­wied­nie odpo­wie­dzi wier­nych. Sprawdź, czy znasz język litur­gicz­ny Kościoła.

115

Cre­do in unum Deum.

215

In nomi­ne Patris, et Filii, et Spi­ri­tus Sancti.

315

Sequ­en­tia sanc­ti Ewan­ge­lii secun­dum NN.

415

Ecce Agnus Dei, ecce qui tol­lit pec­ca­ta mundi.

515

Per omnia saecu­la saeculorum.

615

Domi­nus vobiscum.

715

Domi­ne, exau­di ora­tio­nem meam.

815

Ite, mis­sa est.

915

Pax Domi­ni sit sem­per vobiscum.

1015

Pra­ecep­tis salu­ta­ri­bus moni­ti, et divi­na isti­tu­tio­ne for­ma­ti, aude­mus dicere:

1115

Sur­sum corda.

1215

Gra­tias aga­mus Domi­no, Deo nostro.

1315

Glo­ria in excel­sis Deo.

1415

Bene­di­ca­mus Domino.

15 / 15

Adiu­to­rium nostrum in nomi­ne Domini.

0%

Ple­ase rate this quiz

Kategorie
Liturgia Quizy

Kolory szat liturgicznych (trudny)

W Koście­le obrząd­ku rzym­skie­go od nie­pa­mięt­nych cza­sów ist­nie­je zwy­czaj uży­wa­nia szat litur­gicz­nych dosto­so­wa­nych kolo­rem do okre­su litur­gicz­ne­go lub uro­czy­sto­ści. Sprawdź, czy nada­jesz się na sta­no­wi­sko kościel­ne­go lub zakrystianina.

Uwa­ga, to test wie­lo­krot­ne­go wybo­ru, więc jest dużo trud­niej­szy niż się wyda­je. Nale­ży zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpo­wie­dzi, nie wystar­czy tyl­ko uni­ka­nie błędów.

/7
0 votes, 0 avg
26
Cre­ated on 

Kolo­ry szat litur­gicz­nych (trud­ny)

Jaki kolor szat uży­wa­ny jest w róż­nych okre­sach liturgicznych?

vic­tor­pan­li­lio from Cal­ga­ry, Cana­da, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wiki­me­dia Commons

17

Kie­dy uży­wa się nie­bie­skich szat litur­gicz­nych? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

niebieska kapa

Clau­de TRUONG-NGOC, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wiki­me­dia Commons

27

Kie­dy uży­wa się czar­ne­go orna­tu? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

Andrewgardner1, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wiki­me­dia Commons

37

Kie­dy uży­wa się fio­le­to­we­go orna­tu? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

Alte­ra leva­tur, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wiki­me­dia Commons

47

Kie­dy uży­wa się różo­we­go orna­tu? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

The Catho­lic news agen­cy of the Bishops‘ Con­fe­ren­ce of Bosnia and Herze­go­vi­na (Kato­li­čka tisko­vna agen­ci­ja Biskup­ske kon­fe­ren­ci­je Bosne i Her­ce­go­vi­ne), Attri­bu­tion, via Wiki­me­dia Commons

57

Kie­dy uży­wa się bia­łych szat litur­gicz­nych? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

benedykt biały ornat

This file is in the public doma­in becau­se it has been rele­ased by the Los Ange­les Coun­ty Museum of Art www.lacma.org with its „Public Doma­in High Reso­lu­tion Ima­ge Ava­ila­ble“ mark.

67

Przy jakich oka­zjach uży­wa­ne są sza­ty litur­gicz­ne w czer­wo­nym kolo­rze? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

The ori­gi­nal uplo­ader was SCHREIBMAYR at Ger­man Wikipedia.(Original text: Andre­as Püt­t­mann (Inha­ber Schre­ib­mayr)), CC BY-SA 2.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en>, via Wiki­me­dia Commons

7 / 7

Kie­dy uży­wa­ny jest ornat w kolo­rze zie­lo­nym? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

aa
0%

Ple­ase rate this quiz