Kategorie
Quizy Rozrywka

Jan Paweł II w programie „Ziarno“ (trudny)

Obec­ne poko­le­nie boomer­sów pamię­ta tele­wi­zyj­ny pro­gram „Ziar­no“ pro­wa­dzo­ny przez księ­dza Woj­cie­cha Droz­do­wi­cza. Młod­sze poko­le­nie zna ten pro­gram albo z opo­wie­ści sta­rych zgre­dów, albo z autop­sji (ponoć wciąż leci, nie wiem, bo nie oglą­dam telewizji).

Czy wie­cie, że w roku 1991 do „Ziar­na“ zawi­tał sam papież Jan Paweł II i sta­nął w krzy­żo­wym ogniu pytań zada­wa­nych przez dzie­ci? Zapra­szam do quizu, w któ­rym spraw­dzisz, czy nada­jesz się na papie­ża. Przy­po­mnij sobie, co Jan Paweł II wte­dy powie­dział, albo wysil swą imaginację.

/15
0 votes, 0 avg
13
Cre­ated on 
Jan Paweł II

Jan Paweł II w pro­gra­mie „Ziar­no“ (trud­ny)

W roku 1991 papież Jan Paweł II wziął udział w kon­fe­ren­cji pra­so­wej pro­gra­mu „Ziar­no“, gdzie odpo­wia­dał na waż­ne pyta­nia zada­wa­ne przez dzie­ci. Czy pamię­tasz papie­skie odpowiedzi?

115

Czy Ojciec świę­ty lubi swo­je podróże?

215

Jakie jest naj­ulu­bień­sze danie Ojca świętego?

315

Czy Ojciec świę­ty lubi przyrodę?

415

Mój malut­ki bra­ci­szek jest w nie­bie u Pana Jezu­sa. Czy jak się modlę do nie­go, żeby mi coś pomógł, to czy to jest moż­li­we, że on mi pomoże?

515

Ojcze świę­ty, te dwie owiecz­ki są spe­cjal­nie w darze przy­go­to­wa­ne. Bia­ła i czar­na. Któ­rą ojciec wybierze?

615

Jak papież nie został wybra­ny jesz­cze papie­żem, czy to praw­da, że miesz­kał w klasz­to­rze na Wiślanej?

715

Czy papie­żo­wi się czę­sto psu­je samochód?

815

Czy to jest moż­li­we, żeby tań­cem wiel­bić Boga?

915

Jaki Ojciec świę­ty miał naj­ład­niej­szy sen?

1015

Gdzie papież chciał­by prze­nieść Watykan?

1115

A czy papież lubi gumę Tur­bo żuć?

1215

Czy Ojciec świę­ty miał kole­gów i przy­ja­ciół w dzieciństwie?

1315

Czy papież lubi małe dziew­czyn­ki z warkoczykami?

1415

A czy papież jak był mały, czy się bił z chłopakami?

15 / 15

Czy Ojciec świę­ty lubi być papieżem?

0%

Ple­ase rate this quiz