Czy znasz odpowiedzi liturgiczne w języku Kościoła? (łatwy)

Sobór Waty­kań­ski II w kon­sty­tu­cji o litur­gii świę­tej Sacro­sanc­tum Con­ci­lium potwier­dził, że łaci­na pozo­sta­je języ­kiem litur­gicz­nym Kościo­ła. Co wię­cej, naka­zał, by wier­ni świec­cy zna­li przy­na­le­żą­ce do sie­bie czę­ści litur­gii rów­nież w języ­ku łaciń­skim. Sprawdź więc, czy reali­zu­jesz wolę Sobo­ru i potra­fisz aktyw­nie uczest­ni­czyć w kato­lic­kiej mszy po łacinie.

/15
1 votes, 5 avg
26
Cre­ated on 

Czy znasz odpo­wie­dzi litur­gicz­ne w języ­ku Kościo­ła? (łatwy)

Niniej­szy quiz zawie­ra litur­gicz­ne wezwa­nia księ­dza w języ­ku łaciń­skim. Nale­ży wybrać odpo­wied­nie odpo­wie­dzi wier­nych. Sprawdź, czy znasz język litur­gicz­ny Kościoła.

115

Glo­ria in excel­sis Deo.

215

Pax Domi­ni sit sem­per vobiscum.

315

Adiu­to­rium nostrum in nomi­ne Domini.

415

Sequ­en­tia sanc­ti Ewan­ge­lii secun­dum NN.

515

Pra­ecep­tis salu­ta­ri­bus moni­ti, et divi­na isti­tu­tio­ne for­ma­ti, aude­mus dicere:

615

Sur­sum corda.

715

Bene­di­ca­mus Domino.

815

Gra­tias aga­mus Domi­no, Deo nostro.

915

Cre­do in unum Deum.

1015

Domi­nus vobiscum.

1115

Per omnia saecu­la saeculorum.

1215

Ite, mis­sa est.

1315

Domi­ne, exau­di ora­tio­nem meam.

1415

In nomi­ne Patris, et Filii, et Spi­ri­tus Sancti.

15 / 15

Ecce Agnus Dei, ecce qui tol­lit pec­ca­ta mundi.

0%

Ple­ase rate this quiz

Dodaj swój komentarz