Kategorie
Quizy Rozrywka

Jan Paweł II w programie „Ziarno“ (trudny)

Obec­ne poko­le­nie boomer­sów pamię­ta tele­wi­zyj­ny pro­gram „Ziar­no“ pro­wa­dzo­ny przez księ­dza Woj­cie­cha Droz­do­wi­cza. Młod­sze poko­le­nie zna ten pro­gram albo z opo­wie­ści sta­rych zgre­dów, albo z autop­sji (ponoć wciąż leci, nie wiem, bo nie oglą­dam telewizji).

Czy wie­cie, że w roku 1991 do „Ziar­na“ zawi­tał sam papież Jan Paweł II i sta­nął w krzy­żo­wym ogniu pytań zada­wa­nych przez dzie­ci? Zapra­szam do quizu, w któ­rym spraw­dzisz, czy nada­jesz się na papie­ża. Przy­po­mnij sobie, co Jan Paweł II wte­dy powie­dział, albo wysil swą imaginację.

/15
0 votes, 0 avg
13
Cre­ated on 
Jan Paweł II

Jan Paweł II w pro­gra­mie „Ziar­no“ (trud­ny)

W roku 1991 papież Jan Paweł II wziął udział w kon­fe­ren­cji pra­so­wej pro­gra­mu „Ziar­no“, gdzie odpo­wia­dał na waż­ne pyta­nia zada­wa­ne przez dzie­ci. Czy pamię­tasz papie­skie odpowiedzi?

115

Czy Ojciec świę­ty łowił ryby? A jeśli tak, to jaką naj­więk­szą rybę zło­wił na muchę?

215

W jakim stro­ju Ojciec przy­stę­po­wał do pierw­szej Komu­nii świętej?

315

Czy Ojciec świę­ty chciał­by zmie­nić swój herb?

415

Czy papież oglą­da „Ziar­no“?

515

Czy Ojciec świę­ty lubi przyrodę?

615

Jakie jest naj­ulu­bień­sze danie Ojca świętego?

715

Co Ojcu świę­te­mu się naj­mniej podo­ba w Polsce?

815

Jak naj­le­piej się modlić?

915

A czy papież jak był mały, czy się bił z chłopakami?

1015

Ojcze świę­ty, te dwie owiecz­ki są spe­cjal­nie w darze przy­go­to­wa­ne. Bia­ła i czar­na. Któ­rą ojciec wybierze?

1115

Czy papież lubi małe dziew­czyn­ki z warkoczykami?

1215

Czy Ojciec świę­ty się cze­goś boi?

1315

Czy to jest moż­li­we, żeby tań­cem wiel­bić Boga?

1415

Jak Ojciec świę­ty się uczył w szkole?

15 / 15

Czy Ojciec świę­ty miał kole­gów i przy­ja­ciół w dzieciństwie?

0%

Ple­ase rate this quiz

Dodaj swój komentarz