Informacje

Por­tal nowo­cze­snych kato­li­ków. Dzie­ło pry­wat­ne wier­nych świec­kich. Reak­ty­wa­cja po latach prze­rwy, zaczy­na­my od poży­tecz­nej roz­ryw­ki, czy­li quizów reli­gij­nych. A póź­niej? Zoba­czy się 😉