Kategorie
Liturgia

Czy znasz odpowiedzi liturgiczne w języku Kościoła? (łatwy)

Sobór Waty­kań­ski II w kon­sty­tu­cji o litur­gii świę­tej Sacro­sanc­tum Con­ci­lium potwier­dził, że łaci­na pozo­sta­je języ­kiem litur­gicz­nym Kościo­ła. Co wię­cej, naka­zał, by wier­ni świec­cy zna­li przy­na­le­żą­ce do sie­bie czę­ści litur­gii rów­nież w języ­ku łaciń­skim. Sprawdź więc, czy reali­zu­jesz wolę Sobo­ru i potra­fisz aktyw­nie uczest­ni­czyć w kato­lic­kiej mszy po łacinie.

/15
0 votes, 0 avg
11
Cre­ated on 

Czy znasz odpo­wie­dzi litur­gicz­ne w języ­ku Kościo­ła? (łatwy)

Niniej­szy quiz zawie­ra litur­gicz­ne wezwa­nia księ­dza w języ­ku łaciń­skim. Nale­ży wybrać odpo­wied­nie odpo­wie­dzi wier­nych. Sprawdź, czy znasz język litur­gicz­ny Kościoła.

115

Sequ­en­tia sanc­ti Ewan­ge­lii secun­dum NN.

215

Ite, mis­sa est.

315

Bene­di­ca­mus Domino.

415

Pax Domi­ni sit sem­per vobiscum.

515

Ecce Agnus Dei, ecce qui tol­lit pec­ca­ta mundi.

615

In nomi­ne Patris, et Filii, et Spi­ri­tus Sancti.

715

Domi­ne, exau­di ora­tio­nem meam.

815

Sur­sum corda.

915

Per omnia saecu­la saeculorum.

1015

Pra­ecep­tis salu­ta­ri­bus moni­ti, et divi­na isti­tu­tio­ne for­ma­ti, aude­mus dicere:

1115

Domi­nus vobiscum.

1215

Glo­ria in excel­sis Deo.

1315

Gra­tias aga­mus Domi­no, Deo nostro.

1415

Adiu­to­rium nostrum in nomi­ne Domini.

15 / 15

Cre­do in unum Deum.

0%

Ple­ase rate this quiz

Kategorie
Papieże Quizy

Papieże XIX–XXI w. — czy rozpoznasz ich na zdjęciach? (średniotrudny)

Bie­żą­ce cza­sy to ponoć epo­ka cywi­li­za­cji obraz­ko­wej. Sprawdź­my więc, czy roz­po­znasz papie­ży z ostat­nich 200 lat po obraz­kach. Do boju!

/16
0 votes, 0 avg
10
Cre­ated on 

Papie­że XIX-XXI w. — roz­po­znaj po zdję­ciu (śred­nio­trud­ny)

Dzię­ki dzie­więt­na­sto­wiecz­ne­mu wyna­laz­ko­wi foto­gra­fii ist­nie­ją kon­ter­fek­ty ostat­nich papie­ży. Czy roz­po­znasz ich na pod­sta­wie wizerunku?

116

Co to za papież?

216

Co to za papież?

316

Co to za papież?

416

Co to za papież?

516

Co to za papież?

616

Co to za papież?

716

Co to za papież?

816

Co to za papież?

916

Co to za papież?

1016

Co to za papież?

1116

Co to za papież?

Jan Paweł II

1216

Co to za papież?

1316

Co to za papież?

1416

Co to za papież?

1516

Co to za papież?

16 / 16

Co to za papież?

0%

Ple­ase rate this quiz

Kategorie
Quizy Rozrywka

Jan Paweł II w programie „Ziarno“ (trudny)

Obec­ne poko­le­nie boomer­sów pamię­ta tele­wi­zyj­ny pro­gram „Ziar­no“ pro­wa­dzo­ny przez księ­dza Woj­cie­cha Droz­do­wi­cza. Młod­sze poko­le­nie zna ten pro­gram albo z opo­wie­ści sta­rych zgre­dów, albo z autop­sji (ponoć wciąż leci, nie wiem, bo nie oglą­dam telewizji).

Czy wie­cie, że w roku 1991 do „Ziar­na“ zawi­tał sam papież Jan Paweł II i sta­nął w krzy­żo­wym ogniu pytań zada­wa­nych przez dzie­ci? Zapra­szam do quizu, w któ­rym spraw­dzisz, czy nada­jesz się na papie­ża. Przy­po­mnij sobie, co Jan Paweł II wte­dy powie­dział, albo wysil swą imaginację.

/15
0 votes, 0 avg
13
Cre­ated on 
Jan Paweł II

Jan Paweł II w pro­gra­mie „Ziar­no“ (trud­ny)

W roku 1991 papież Jan Paweł II wziął udział w kon­fe­ren­cji pra­so­wej pro­gra­mu „Ziar­no“, gdzie odpo­wia­dał na waż­ne pyta­nia zada­wa­ne przez dzie­ci. Czy pamię­tasz papie­skie odpowiedzi?

115

Co Ojcu świę­te­mu się naj­mniej podo­ba w Polsce?

215

Jakie jest naj­ulu­bień­sze danie Ojca świętego?

315

Czy Ojciec świę­ty lubi przyrodę?

415

Czy Ojciec świę­ty cho­dził do przedszkola?

515

Czy to jest moż­li­we, żeby tań­cem wiel­bić Boga?

615

Czy papież lubi małe dziew­czyn­ki z warkoczykami?

715

Czy papież oglą­da „Ziar­no“?

815

A czy papież jak był mały, czy się bił z chłopakami?

915

Jaki Ojciec świę­ty miał naj­ład­niej­szy sen?

1015

Jak papież nie został wybra­ny jesz­cze papie­żem, czy to praw­da, że miesz­kał w klasz­to­rze na Wiślanej?

1115

W jakim stro­ju Ojciec przy­stę­po­wał do pierw­szej Komu­nii świętej?

1215

Gdzie papież chciał­by prze­nieść Watykan?

1315

A czy papież lubi gumę Tur­bo żuć?

1415

Ojcze świę­ty, te dwie owiecz­ki są spe­cjal­nie w darze przy­go­to­wa­ne. Bia­ła i czar­na. Któ­rą ojciec wybierze?

15 / 15

Mój malut­ki bra­ci­szek jest w nie­bie u Pana Jezu­sa. Czy jak się modlę do nie­go, żeby mi coś pomógł, to czy to jest moż­li­we, że on mi pomoże?

0%

Ple­ase rate this quiz

Kategorie
Liturgia Quizy

Kolory szat liturgicznych (trudny)

W Koście­le obrząd­ku rzym­skie­go od nie­pa­mięt­nych cza­sów ist­nie­je zwy­czaj uży­wa­nia szat litur­gicz­nych dosto­so­wa­nych kolo­rem do okre­su litur­gicz­ne­go lub uro­czy­sto­ści. Sprawdź, czy nada­jesz się na sta­no­wi­sko kościel­ne­go lub zakrystianina.

Uwa­ga, to test wie­lo­krot­ne­go wybo­ru, więc jest dużo trud­niej­szy niż się wyda­je. Nale­ży zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpo­wie­dzi, nie wystar­czy tyl­ko uni­ka­nie błędów.

/7
0 votes, 0 avg
26
Cre­ated on 

Kolo­ry szat litur­gicz­nych (trud­ny)

Jaki kolor szat uży­wa­ny jest w róż­nych okre­sach liturgicznych?

Clau­de TRUONG-NGOC, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wiki­me­dia Commons

17

Kie­dy uży­wa się czar­ne­go orna­tu? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

This file is in the public doma­in becau­se it has been rele­ased by the Los Ange­les Coun­ty Museum of Art www.lacma.org with its „Public Doma­in High Reso­lu­tion Ima­ge Ava­ila­ble“ mark.

27

Przy jakich oka­zjach uży­wa­ne są sza­ty litur­gicz­ne w czer­wo­nym kolo­rze? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

The ori­gi­nal uplo­ader was SCHREIBMAYR at Ger­man Wikipedia.(Original text: Andre­as Püt­t­mann (Inha­ber Schre­ib­mayr)), CC BY-SA 2.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en>, via Wiki­me­dia Commons

37

Kie­dy uży­wa­ny jest ornat w kolo­rze zie­lo­nym? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

aa

The Catho­lic news agen­cy of the Bishops‘ Con­fe­ren­ce of Bosnia and Herze­go­vi­na (Kato­li­čka tisko­vna agen­ci­ja Biskup­ske kon­fe­ren­ci­je Bosne i Her­ce­go­vi­ne), Attri­bu­tion, via Wiki­me­dia Commons

47

Kie­dy uży­wa się bia­łych szat litur­gicz­nych? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

benedykt biały ornat

vic­tor­pan­li­lio from Cal­ga­ry, Cana­da, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wiki­me­dia Commons

57

Kie­dy uży­wa się nie­bie­skich szat litur­gicz­nych? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

niebieska kapa

Alte­ra leva­tur, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wiki­me­dia Commons

67

Kie­dy uży­wa się różo­we­go orna­tu? Pro­szę o zazna­cze­nie wszyst­kich popraw­nych odpowiedzi.

Andrewgardner1, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wiki­me­dia Commons

7 / 7

Kie­dy uży­wa się fio­le­to­we­go orna­tu? Pro­szę zazna­czyć wszyst­kie popraw­ne odpowiedzi.

0%

Ple­ase rate this quiz